Kwaliteit voor onze cliënten

Als zorgaanbieder vinden wij het erg belangrijk om kwalitatief goede zorg te verlenen. Op deze pagina geven wij graag inzicht in hoe wij deze kwaliteit proberen te waarborgen en verbeteren.

HKZ certificering

Wij zijn in het bezit van een kwaliteitscertificaat HKZ. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Met dit keurmerk tonen wij aan dat we intern de zaken goed op orde hebben, constant werken aan verbetering en de cliënten op de eerste plek zetten.

Wtza toelating

Aangezien wij zorg aanbieden die valt onder de Wet langdurige zorg moeten wij voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze wet stelt voornamelijk eisen aan ‘goed bestuur’.
Wij beschikken over een Wtza-toelating onder instellingsnummer 11779.
Op grond van de Wtza hebben de directie en de raad van toezicht een conflictenregeling vastgesteld. Deze is na te lezen bij de publicaties.

Logo MinVWS

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Wij zijn verbonden aan de brancheorganisatie VGN. Binnen de sector is een kwaliteitskader ontwikkeld. Zorginstituut Nederland heeft dit kwaliteitskader opgenomen in zijn register. Dit kwaliteitskader is de norm voor de hele sector.

In het kwaliteitskader is opgenomen dat elke zorgaanbieder jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag opstelt aan de hand van 4 bouwstenen (zorgproces rond de individuele cliënt, onderzoek naar cliëntervaringen, zelfreflectie in teams en kwaliteitsrapport en visitatie). Ons kwaliteitsjaarverslag kan je nalezen bij de publicaties.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling is een landelijk actueel en belangrijk thema. Hulpverlening en in het bijzonder ambulant werkers hebben hierin een grote rol.

Ambulante Hulpverlening Midden Nederland heeft een eigen meldcode opgesteld. De tekst hiervan is gebaseerd op:

  • het algemene basismodel voor meldcode die het ministerie van VWS heeft opgesteld in samenwerking met vele partijen;
  • het protocol Kindermishandeling Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam;
  • het voorbeeldprotocol gezondheidszorg ontwikkeld door de LVAK

Iedere organisatie in de hulpverlening is verplicht een eigen meldcode te hebben. Vanaf 1 januari 2019 moeten organisaties werken met de verbeterde Meldcode en het afwegingskader.

De verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter en eerder in beeld te krijgen.

Bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland hebben wij twee aandachtsfunctionarissen aangesteld om ervoor te zorgen dat wij die specifieke deskundigheid in huis hebben. De aandachtsfunctionarissen volgen regelmatig bijscholing om hun kennis up-to-date te houden.

Herstel van het ‘gewone’ leven en werken aan participatie zijn onze drijfveren.

Over ons

Missie en visie

Methodisch werken

Klachten en ondersteuning

Stichting

Publicaties

Locaties